Prediction of soil fertility considering their macronutrient status

  • V. L. Samokhvalova National Scientific Center «O. N. Sokolovsky Institute for Soil Science and Agrochemistry Research»
  • A. O. Khristenko National Scientific Center «O. N. Sokolovsky Institute for Soil Science and Agrochemistry Research»
  • L. O. Shedey National Scientific Center «O. N. Sokolovsky Institute for Soil Science and Agrochemistry Research»
  • P. A. Samokhvalova V. N. Karazin Kharkov National University
  • O. V. Karatsuba National Scientific Center «O. N. Sokolovsky Institute for Soil Science and Agrochemistry Research»
Keywords: soil, productive function, macronutrient, total content of nitrogen, energy capacity content, calorific value of humus, the reserves of energy in the soil layer up to 20 cm, technogenic pollution, technological load, method, prediction

Abstract

The method for prediction of productive functions of soils, according to their macronutrient status, is grounded on the example of the total concentrations of nitrogen as biogenic macronutrient in different soil types of Polesie, Forest-Steppe and Steppe climatic zones of Ukraine including soils contaminated by heavy metals and fertilized (organic-mineral, organic and mineral system of fertilizer) soils. In the elaborated methodical approach the productive function (fertility) of different genesis soils forecasts by establishing new relationships of total nitrogen content with a humus calorific value, the energy reserves of the soil in layer up to 20 cm, the application of mathematical-statistical analysis. For example, according to the total nitrogen content as a biogenic macronutrient in accordance with the fixed gradations, with a further extension of the method algorithm for different soil types of climatic zones by the influence of technogenic pollution and technological load. The technical result of the elaborated method is to improve the known method of soil fertility prediction, considering their macronutrient status, by the selective choice of the most correlation associated, diagnostics capable of integral indicators of the energy and nitrogen status of the soil, which enhances the informativeness, accuracy and quick speed forecasting of production and ecological functions of different genesis soils with the identification of differences in ecological condition of soils for prediction and regulation of their quality. The elaborated methodological approach may find application in the assessment and ecological standardization of soil quality by chemical elements content, regulation of loads (technogenic, technological) on a soil system, in agroecology by investigating the question of soil fertility monitoring, lands certification of different purpose and use; organic farming, bioenergy and energy of soil formation; diagnosis, evaluation, determination of quality of humus and the state of the chemical elements; in environmental management of soils both for background conditions and different anthropogenic impacts and in research practice – investigating the biogeochemistry and nutrient macronutrients of the soil cover. Distinctive features and advantages of the proposed elaboration in comparison with known methods and approaches are: 1) express obtain of the accurate by predicted levels of total nitrogen content as a nutrient in the soil with the improving of the soil diagnosis accuracy by establishing some interconnected diagnostically suitable indicators of soils humus substances and nitrogen systems functioning, the direction of the mobilization and immobilization of nutrients (C, N) processes, the humification-mineralization and energy intensity of soils, including the negative impacts of anthropogenic pressures and degradation processes; 2) providing the opportunity for increasing effectiveness of predicting data on the functioning of the nitrogen systems of different genesis soils, environmental and energy state of soil and level of their potential fertility due to the background conditions, the application of different fertilization systems, and risk the availability of heavy metals pollution while minimizing the consumption of material resources; 3) expansion of the user’s ability to determine the total nitrogen content in the soil without long-term chemical analytical research due to the choice of regression equations obtained on the basis of the use of baseline soil properties of a certain type and subtype, according to available information; 4) versatility due to suitability of installed dependencies of the proposed method for all soil types and subtypes, climatic zones and contaminants.

References

Bashkin, V. N., 1987. Agrogeohimiya azota [Agrogeochemistry of nitrogen]. ONTI NCBI, Pushchino (in Russian).
Bashkin, V. N., 2008. Biogeohimiya [Biogeochemistry: scientific edition]. Vyssh. Shk., Moscow (in Russian).
Dobryva ta yikh vykorystannia, 2010 [Fertilizers and their use: A Handbook]. Aristey, Kyiv (in Ukrainian).
Fateev, A. I., Samokhvalova, V. L., 1999. Supply of nitrogen in agricultural cultures in condition of polyelement pollution of soil by the heavy metals. Collection of Papers by Ukrainian Members of ESSC, Kharkiv. 42–46.
Gamzikov, G. P. 1981. Azot v zemledelii Zapadnoj Sibiri [Nitrogen in the Agriculture of Western Siberia]. Nauka, Moscow (in Russian).
Khrystenko, A. O., Hladkikh, Ye. Yu., Yunakova, T. A., 2013. Otsinka azotnoho stanu gruntiv i rivnya zabezpechenosti roslyn azotom khimichnymy metodamy [Assessment of the nitrogen state of soils and the level of plant nutrition by nitrogen chemical methods]. Visnyk ahrarnoyi nauky 12, 17–20 (in Ukrainian).
Kovda, V. A., 1985. Biogeohimiya pochvennogo pokrova [Biogeochemistry of soil cover]. Nauka, Moscow (in Russian).
Mishustin, E. N., 1979. Krugovorot i balans azota v sisteme pochva – udobrenie – rastenie – voda [Rotation and balance of nitrogen in the soil – fertilizer – plant – water system]. Nauka, Moscow (in Russian).
Mockler, E. M., Deakin, J., Archbold, M., Daly, D., Bruen, M., 2016. Nutrient load apportionment to support the identification of appropriate water framework directive measures. Biology and Environment: Proceedings of the Royal Irish Academy 3, 245–263.
Nosko, B. S., 2013. Azotnyy rezhym gruntiv i yoho transformatsiya v ahroekosystemakh [The Nitrogen Regime and its transformation in the Agroecosystems]. Mis’kdruk, Kharkiv (in Ukrainian).
Nosko, B. S., Merkulova, E. L., Babych, E. V., 2000. Vynos elementov pytanyya ozymoy pshenytsey yz chernozema typychnoho v zavysymosty ot systemы udobrenyy [Carrying out of elements of a food by a winter wheat from chernozem typical depending on system of fertilizers]. Ahrokhymyya 2, 45–53 (in Russian).
Nosko, B. S., Yunakova, T. A., 1993. Ahrokhymycheskaya y ahroekolohycheskaya otsenka effektyvnosty udobrenyy na chernozeme typychnom [Agrochemical and agroecological assessment of the effectiveness of fertilizers on chernozem typical]. Ahrokhymyya 3, 61–67 (in Russian).
Orlov, D. S., 1990. Gumusovyie kislotyi pochv i obschaya teoriya gumifikatsii [Soil humus acids and general theory of humification]. MGU, Moscow (in Russian).
Orlov, D. S., Birjukova, O. N., Rozanova, M. S., 2004. Dopolnitelnye pokazateli gumusnogo sostojanija pochv i ih geneticheskih gorizontov [Additional indicators of the humus status of soils and their genetic horizons]. Eurasian Soil Science 8, 918–926 (in Russian).
Orlov, D. S., Grishina, L. A., 1981. Praktikum po himii gumusa [Workshop on humus chemistry]. MGU, Moscow (in Russian).
Orlov, D. S., Lozanovskaya, I. N., 1982. Azot pochvyi: strategiya i taktika [Nitrogen of soil: strategy and tactics]. Himiya i zhizn 3, 27–30 (in Russian).
Orlov, O. L., 2002. Enerhoiemnist yak kryterii humusovoho stanu gruntiv [Energy intensity as a criterion of soil humus]. Bulletin of Lviv NU. Biology Series 31, 111–115 (in Ukrainian).
Pat. na korysnu model 120082 UA, 2017. Sposib prohnozuvannya rodyuchosti gruntiv za yikh makroelementnym stanom [Method of forecasting of soil fertility by their macroelement state]. V. L. Samokhvalova, A. O. Khrystenko, L. O. Shedey, P. A Samokhvalova, O. V. Karatsyuba, № u201703324; publ. 25.10.2017; Byul. 20 (in Ukrainian).
Pat. na korysnu model 1471172 SU 1989. Sposob prognozirovaniya dinamiki izmeneniya soderzhaniya gumusa v pochve 1989. [Method for predicting the dynamics of changes in humus content in soil] A. N. Yumagulova, V. S. Kucherov. № 3818486/30-63; appl 03.12.1984; publ 07.04.1989; Byul.13 (in Ukrainian).
Pat. na korysnu model 1481681 SU A1, 1989. Sposob prognozirovaniya vosproizvodstva plodorodiya pochvy [Method for predicting the reproduction of soil fertility] V. M. Volodin, A. E. Fedorchenko, L. I. Biryukova, R. F. Eremina, № 1481681; appl. 12.02.1987; publ. 23.05.1989, Byul. 19 (in Ukrainian).
Pat. na korysnu model 9282 UA, 2005. Sposib vyznachennya potentsial’noyi rodyuchosti gruntiv. [Method for determining the potential fertility of soils] O. Yu. Nesmashna, Yu. O Tararyko, N. O. Andryeyeva, I. D. Zholudeva, V. V. Koval’ov, № 200502112 appl 09.03.2005; publ. 15.09.2005, Byul. 9 (in Ukrainian).
Patentni doslidzhennya. Osnovni polozhennya ta poryadok provedennya [Patent researches are the Substantive provisions and order of realization] : DSTU 3575-97. [Chynnyj vid 1998.01.01.]. Kyiv, Derzhstandart Ukrayiny, 1998 (Nacionalnyj standart Ukrayiny) (in Ukrainian).
Patentnyj formulyar. Osnovni polozhennya. Poryadok skladannya ta oformlennya [Patent formular. Substantive provisions. Order of stowage and registration] : DSTU3574-97. [Chynnyj vid 1998.01.01.]. Kyiv, Derzhstandart Ukrayiny, 1998 (Nacionalnyj standart Ukrayiny) (in Ukrainian).
Pryanishnikov, D. N., 1945. Azot v zhizni rasteniy i zemledelii SSSR [Nitrogen in plants and agriculture of the USSR]. AN SSSR, Moscow (in Russian).
Samokhvalova, V. L., Fateev, A. I., 2001 Vozdejstvie poliehlementnogo zagryazneniya pochvy tyazhelymi metallami na balans azota v sisteme udobrenie-pochva- rastenie [The effect of polyelement contamination of soil by heavy metals on the nitrogen balance in the fertilizer-soil-plant system]. Book 3. Minsk, 164–166 (in Russian).
Savich, V. I., Syichev, V. G., Nikolskiy, Yu. V., Zamaraev, A. G., Syunyaev, N. K., 2007. Energeticheskaya otsenka plodorodiya pochv [Energy assessment of soil fertility]. VNIIA. Moscow (in Russian).
Schepers, J. S., Raun, W. R., 2008. Nitrogen of Agricultural Systems. Agronomy Monograph 49. USA. 947 p.
Smil, V., 1985. Carbon-nitrogen-sulfur (Modern perspectives in energy): Human Interference in Grand Biospheric Cycles. USA, Plenum press, New York. 412 p.
Smirnov, P. M., Muravin, E. A., 1981. Agrohimija [Agrochemistry]. Kolos, Moscow (in Russian).
Truskavec’kij, R. S., 2003. Buferna zdatnіst’ ґruntіv ta їh osnovnі funkcії [Soil buffer capacity and their main functions]. Nove slovo, Kharkiv (in Ukrainian).
Tyurin, I. V., 1965. Organicheskoe veshchestvo pochvy i ego rol v plodorodii [Organic matter of the soil and its role in fertility]. Nauka, Moscow (in Russian).
Vlasyuk, P. A., 1962. Dovidnyk ahronoma po udobrennyu [Handbook of Fertilizer Agronomist]. Derzhsil’hospvydav, Kyiv (in Ukrainian).
Yakist’ gruntu. Metody vyznachannya orhanichnoyi rechovyny [The soil quality. Methods for determination of organic matter]: DSTU 4289:2004. [Chynnyy vid 2005-07-01]. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2005. 14 s. (Natsional’nyy standart Ukrayiny) (in Ukrainian).
Yakist’ gruntu. Preparatyvne vydilennya humusovykh rechovyn gruntu [The soil quality. Preparation of soil humus substances]: DSTU 7606:2014. [Chynnyy vid 2015-07-01]. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2014. 13 s. (Natsional’nyy standart Ukrayiny) (in Ukrainian).
Yakist’ gruntu. Vyznachennya enerhetychnoho potentsialu gruntu kalorymetrychnym metodom [The soil quality. Determination of the energy potential of soil by calorimetric method]: DSTU 7866:2015. [Chynnyy vid 2016-07-01]. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2015. 13 s. (Natsional’nyy standart Ukrayiny) (in Ukrainian).
Yakist’ gruntu. Vyznachennya hrupovoho skladu humusu za metodom Tyurina v modyfikatsiyi Kononovoyi ta Byel’chykovoyi [The soil quality. Determination of humus group composition by Tyurin method in modification of Kononova and Belchikova]: DSTU 7855:2015. [Chynnyy vid 2016-07-01]. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2015. 13 s. (Natsional’nyy standart Ukrayiny) (in Ukrainian).
Yakist’ gruntu. Vyznachennya hrupovoho ta fraktsiynoho skladu humusu za za metodom Tyurina u modyfikatsiyi Ponomar’ovoyi ta Plotnykovoyi [The soil quality. Determination of the group and fractional composition of humus by the Tyurin method in the modification of Ponomarevoj and Plotnikovoj]: DSTU 7828:2015. [Chynnyy vid 2016-07-01]. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2015. 13 s. (Natsional’nyy standart Ukrayiny) (in Ukrainian).
Yakist’ gruntu. Vyznachennya shchil’nosti skladennya na sukhu masu [The soil quality. Determination of drying density on dry weight]: DSTU ISO 11272-2001. [Chynnyy vid 2003-07-01]. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2003. 12 s. (Natsional’nyy standart Ukrayiny) (in Ukrainian).
Yakist’ gruntu. Vyznachennya zahal’noho azotu v modyfikatsiyi NNTs IHA imeni O. N. Sokolovs’koho [The soil quality. Determination of total nitrogen in the modification of the NSC IGA named after O. N. Sokolovsky]: DSTU 4726:2007. [Chynnyy vid 2008–01–01]. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2008. 14 s. (Natsional’nyy standart Ukrayiny) (in Ukrainian).

Abstract views: 101
PDF Downloads: 85
Published
2017-11-25
How to Cite
Samokhvalova, V., Khristenko, A., Shedey, L., Samokhvalova, P., & Karatsuba, O. (2017). Prediction of soil fertility considering their macronutrient status. Fundamental and Applied Soil Science, 18(3-4), 5-20. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/041711